Brutt, Pavel
Firsanov, Sergey
Foliforov, Aleksandr
Kozonchuk, Dmitriy
Lagutin, Sergey
Rovny, Ivan
Savitsky, Ivan
Shalunov, Evgeny
Tsatevich, Alexey